Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Brzeźnie Szlacheckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsbrzeznoszlacheckie.pl

 

Dane teleadresowe jednostki

Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Brzeźnie Szlacheckim

adres: 77 - 139 Brzeźno Szlacheckie, ul. Jana Pawła II 79

telefon: 598218659

e-mail: zesbrzezno@poczta.onet.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji 

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej);
  • pliki graficzne nie posiadają alternatywnego tekstu;
  • nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast.

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Borchardt, adres poczty elektronicznej a.borchardt@lipnica.pl

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

  1. Wstęp na teren budynku szkoły możliwy jest przez wejście główne ze schodami od ulicy dojazdowej oraz wejście z podjazdem dla wózków inwalidzkich od strony boiska.
  2. Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku jest parking, miejsca parkingowe nie są oznakowane. Można również zaparkować samochód przy wejściu z podjazdem dla wózków inwalidzkich od strony boiska.
  3. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  4. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
  5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy sali gimnastycznej.
  6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. W szkole nie ma możliwości skorzystania                  z tłumacza języka migowego.
Data dodania: 2020-07-22 07:52:47
Data edycji: 2020-07-22 07:57:47
Ilość wyświetleń: 389

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Partnerzy

,,Czynić dobrze i wzajemny szacunek

- spełnienie naszej misji”

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje