Ekologia

W Zespole Szkół w Brzeźnie Szlacheckim odbywają się zajęcia edukacji ekologicznej  w klasach IV-VI SP.
Program do zajęć edukacyjnych opracowała nauczycielka biologii i przyrody pani Ewa Brachfogiel.

 Głównym celem zajęć jest dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie, a także:

* Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

* Przestrzeganie zasad ochrony środowiska.

* Dostrzeganie znaczenia środowiska w życiu człowieka

* Wykonywanie prostych działań na rzecz ochrony środowiska

* Kształcenie świadomości ekologicznej a zwłaszcza poglądów i przekonań zmierzających do poszanowania każdej formy życia .

* Kształcenie emocjonalnych więzi z przyrodą.

* Osobiste zaangażowanie na rzecz ochrony przyrody .

* Tworzenie postaw proekologicznych.

Treści nauczania w klasie IV dotyczą tematyki najbliższego środowiska ( wsi, gminy, powiatu). 
W klasie V poszerzone są o zagadnienia stanu przyrody oraz jej ochrony na terenie kraju.
Uczniowie klasy VI zajmują się już tematami dotyczącymi państw, kontynentów i Ziemi.
Program co roku ulega ewaluacji, w związku ze zmianami zachodzącymi zarówno w otoczeniu jak też zmianami społecznymi.
Podstawowe zagadnienia dotyczące profilaktyki zdrowotnej gospodarki, dziury ozonowej i efektu cieplarnianego są niezmiennie realizowane i poszerzane.
W szkole w ramach zajęć odbywają się różne akcje :

* Dzień Ciszy

* Dzień Działań na Rzecz Opakowań Ekologicznych

Bardzo ważne jest rozwijanie umiejętności dostrzegania i analizowania związków oraz zależności pomiędzy człowiekiem i jego działalnością a środowiskiem przyrodniczym. W związku z tym pragniemy w dzieci wpoić np. nawyk segregowania odpadów .

Co roku na przełomie lutego i marca odbywa się Szkolny Konkurs Ekologiczny .
Uczniowie prowadzą też obserwację bocianów, ich obyczajów, żerowisk itp. zapisują istotne fakty, interpretują wyniki aby wszystko przekazać Polskiemu Towarzystwu Przyjaciół Przyrody ,,pro Natura" we Wrocławiu
Ponadto uczniowie biorą udział we wszystkich ogólnokrajowych akcjach ekologicznych np.

* Sprzątanie Świata 

* Dzień Ziemi

* Światowy Dzień Ochrony Środowiska

* Dni Ochrony Przyrody 

* Światowy Tydzień Zwierząt itp..

24 maja uczniowie naszej szkoły sprzątali teren wokół pomnika w centrum Brzeźna Szlacheckiego