STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ

Im. Jana III Sobieskiego

W BRZEŹNIE SZLACHECKIM

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego  w Brzeźnie Szlacheckim zwany dalej szkołą jest placówką publiczną w skład której wchodzą: Szkoła Podstawowa (SP), Gimnazjum(G) i Przedszkole (P).

2. O ile w dalszej części Statutu mowa jest o dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół.

3. Siedzibą szkoły jest budynek  przy ulicy Jana Pawła II 79.

§ 2.

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Lipnica.

2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

3. Patronem szkoły jest król Jan III Sobieski. Szkoła posiada własny sztandar.

 

§ 3.

1. Proces dydaktyczny realizowany jest zgodnie z ramowymi planami nauczania

określonymi w odrębnych przepisach.

2. Czas trwania nauki w szkole wynosi:

- w  przedszkolu – 1 rok, 5- latki- 1 rok,

- w I etapie edukacji (kl. I-III SP) – 3 lata,

- w II etapie edukacji (kl. IV-VI SP) – 3 lata,

- w III etapie edukacji (kl. I-III G) – 3 lata.

3. Głównymi kierunkami pracy szkoły są:

- edukacja regionalna,

- nauczanie dwóch języków obcych we wszystkich klasach,

- edukacja ekologiczna,

- edukacja informatyczna,

- realizowanie programów nauczania zgodnych ze szkolnym zestawem programów.

 

§ 4.

1. Podstawowymi celami i zadaniami szkoły są:

a) kształcenie i wychowywanie dzieci i uczniów,

b) rozwijanie u wychowanków poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,

c) dążenie do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju,

d) organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

2. Do celów i zadań należy w szczególności:

a) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

b) umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

c) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zadań określonych w przepisach o oświacie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

d) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do warunków szkoły i wieku uczniów. Szkoła realizuje swoje cele i zadania, przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki, w szczególności: solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

 

ROZDZIAŁ II

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE SZKOŁĄ

§ 5.

Organami  szkoły są:

1. Dyrektor,

2. Rada pedagogiczna (wspólna dla przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum),

3. Samorząd  uczniowski,

4. Rada rodziców.

 

§ 6.

1. Dyrektor powołany jest w drodze konkursu wedle zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Dyrektor kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą szkoły,

w szczególności przez to, że:

 

a) sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny,

b) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

c) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

d) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

e) organizuje administracyjną, finansową („rzeczówka”) i gospodarczą obsługę szkoły,

f) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

g) organizuje zajęcia dodatkowe.

 

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami i z tego tytułu  w szczególności decyduje w sprawach:

a. zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

b. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

c. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

5. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

6. Dyrektor szkoły dokonuje zakupu do biblioteki szkolnej podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych.

 

§ 7.

1. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele szkoły.

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor .

3. Do  kompetencji  rady pedagogicznej należy:

a) zatwierdzenie planów pracy szkoły, programu wychowawczego i programu profilaktyki,

b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

f) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki,

g) przygotowanie projektu Statutu Szkoły lub projekt zmian do Statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu.

 

4. Rada pedagogiczna opiniuje:

a) organizację pracy szkoły, w tym, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b) projekt planu finansowego szkoły,

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień przez organy zewnętrzne,

d) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich klasach przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych klasach w danym roku szkolnym,

f ) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych działań edukacyjnych oraz zajęcia dla których nie została ustalona podstawa programowa lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu nauczania.

 

5. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 jej członków.

6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane – protokolantem jest nauczyciel z grona (wg kolejności ustalonej w odrębny sposób).

 

7. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

8. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.3 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz kuratora oświaty. Kurator oświaty w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie kuratora oświaty jest ostateczne.

 

ROZDZIAŁ III

SPOŁECZNE ORGANY SZKOŁY

§ 8.

1. Społecznymi organami szkoły są:

a) rada rodziców,

b) samorząd uczniowski.

§ 9.

1. Rada rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów szkoły.

2. Rada rodziców wybierana jest spośród przedstawicieli trójek klasowych – jeden przedstawiciel z jednego oddziału. Dotyczy to również Przedszkola.

3. Rada rodziców wspiera statutową działalność szkoły we wszystkich jej dziedzinach, w tym także gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł określonych odrębnymi przepisami.

4. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

5. Niezależnie od uprawnień Rady rodziców rodzicom przysługuje prawo do:

a) znajomości zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,

b) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

c) rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce swego dziecka,

d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka,

e) wyrażanie i przekazywanie kuratorowi oświaty opinii na temat pracy szkoły.

6. Rada rodziców pracuje w oparciu o własny regulamin.

7. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji na tematy wychowawcze. Spotkania takie powinny odbywać się przynajmniej raz w ciągu kwartału.

8. Rada rodziców opiniuje:

a) zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

b) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych,

c) program wychowawczy i program profilaktyczny.

 

§ 10.

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Samorząd uczniowski jest reprezentowany przez zarząd.

3. Zarząd samorządu uczniowskiego rekrutuje się spośród przedstawicieli wszystkich klas.

4. Zarząd wybiera osoby funkcyjne: przewodniczącego, zastępcę i skarbnika.

5. Przy samorządzie uczniowskim działają organizacje.

6. Samorząd uczniowski:

a) może organizować życie szkoły, prowadząc w porozumieniu z dyrekcją szkoły działalność kulturalną, oświatową, sportową i rozrywkową,

b) ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 11.

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego.

2. Zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze realizowane są w okresie roku szkolnego, który rozpoczyna się 1 września danego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.

3. Klasyfikacja za I semestr – do 14 lutego w zależności od terminu ferii zimowych.

 

 

 

§ 12.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie ramowych planów nauczania, wytycznych Wójta Gminy Lipnica do sporządzania arkusza organizacyjnego dla szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący.

2. W arkuszu szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym zajęć kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

3. Liczbę uczniów w oddziałach szkolnych określają przepisy zawarte w Zarządzeniu Wójta Gminy Lepnica.

§ 13.

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Zajęcia wychowania fizycznego w gimnazjum odbywają w grupach, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców lub wspólnie systemem klasowo- lekcyjnym, zaś w SP –  systemem klasowo- lekcyjnym. O wyborze sposobu prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w gimnazjum współdecydować mogą rodzice. W ciągu dwóch godzin uczniowie realizują podstawę programową. Kolejne dwie godziny przeznaczone są na realizację potrzeb i zainteresowań uczniów.

 

§ 14.

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach może trwać od 30 do 60 minut.

4. Uczniowie Gimnazjum realizuję projekty edukacyjne – zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. oraz Szkolnym Regulaminem Projektów Edukacyjnych w Gimnazjum.

5. Z tytułu udostępniania rodzicom informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci nie mogą być pobielane od nich opłaty bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

 

§ 15.

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, oraz zajęcia kół zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym również w formie wycieczek przedmiotowych.

2. Harmonogram wycieczek w danym roku szkolnym ustala się na początku roku szkolnego w oparciu o przedstawione przez nauczycieli propozycje.

 

§ 16.

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale.

2. Dla zapewnienia optymalizacji procesu wychowawczego dyrektor dba o to, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania w danym etapie edukacji.

3. Wychowawca, będąc uczestnikiem procesu wychowawczego i jednocześnie opiekunem ucznia, zobowiązany jest w szczególności do:

a) otaczania indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,

b) współpracy z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze,

c) utrzymywania, również z własnej inicjatywy, kontaktu z rodzicami, ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów, informowania rodziców o problemach wychowawczych, współpracy z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu trudności i potrzeb uczniów,wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klasy, takich jak: założenie i prowadzenie dziennika lekcyjnego, kontrola frekwencji uczniów,

d) wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej, metodycznej i organizacyjnej dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych placówek, instytucji oświatowych oraz zdrowotnych.

e) dyrekcja szkoły jest zobowiązana do wszechstronnej pomocy nauczycielom,

którzy po raz pierwszy podejmują obowiązki wychowawcy.

f)  Dyrektor może odwołać wychowawcę z pełnionej funkcji:

-  z własnej inicjatywy, w przypadku istotnego nie wywiązywania się wychowawcy z powierzonych sobie obowiązków lub w sytuacji koniecznych zmian organizacyjnych,

-  na wspólny wniosek większości uczniów danej klasy i ich rodziców,

-  na wniosek wychowawcy, w przypadku braku możliwości skutecznego prowadzenia działań wychowawczo-opiekuńczych.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW

SZKOŁY

 

§ 17.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy, jak również bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczyciela należy przede wszystkim:

a) branie czynnego udziału we wszystkich zebraniach i pracach rady pedagogicznej oraz posiedzeniach, do których został powołany,

b) dbałość o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów,

c) pełnienie dyżurów, zgodnie z opracowanym harmonogramem,

d) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego zgodnie z najnowszymi dostępnymi osiągnięciami współczesnej nauki,

e) życzliwe, podmiotowe traktowanie uczniów,

f) udzielanie uczniom pomocy w przypadku trudności w nauce, rozwijanie zainteresowania ucznia danym przedmiotem,

g) dbałość o powierzony jego opiece gabinet przedmiotowy, pomoce naukowe, inny sprzęt stanowiący wyposażenie szkoły,

h) stałe dążenie do wzbogacania wyposażenia gabinetu przedmiotowego,

i) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów,

j) stałe doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej,

k) prowadzi dokumentację szkolną (papierową i pilotażowo elektroniczną zwaną dziennikiem elektronicznym).

3. Na potrzeby szkoły dyrektor może powołać społecznego zastępcę dyrektora oraz zespoły nauczycielskie: wychowawcze, przedmiotowe, problemowo- zadaniowe. Zadaniem zespołów jest koordynowanie działań nauczycieli z dyrektorem, diagnozowanie i ewaluacja działań dydaktyczno- wychowawczych oraz wypełnianie innych poleceń dyrektora.

 

§ 18.

Stanem zdrowia uczniów szkoły zajmuje się służba zdrowia zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 19.

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy realizacji potrzeb i  zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły, doskonaleniu

warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, a w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Poza nauczycielami i uczniami z biblioteki mogą korzystać także pozostali pracownicy szkoły.

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

a) gromadzenie i opracowanie zbiorów,

b) korzystanie ze zbiorów w czytelni (świetlicy) i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów (w grupach lub oddziałach ).

4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Pracownik biblioteki zobowiązany jest do stałej współpracy z nauczycielami w celu uzgodnienia kierunków gromadzenia zbiorów specjalistycznych oraz informowania nauczycieli i uczniów o nowościach wydawniczych.

6. Biblioteka powinna nawiązywać kontakty bezpośrednio z wydawnictwami oraz z innymi placówkami bibliotecznymi w celu umożliwienia swoim czytelnikom korzystania ze zbiorów nie będących w dyspozycji biblioteki.

7. Do zadań biblioteki należy gromadzenie i wypożyczanie podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych.

 

§ 20.

1.Dla uczniów dojeżdżających, bądź oczekujących na lekcje szkoła zapewnia opiekę w szkolnej świetlicy. Zajęcia świetlicowe są zorganizowane, zaś uczniowie otrzymują niezbędną pomoc podczas odrabiania lekcji oraz mają możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy.

2. Liczba uczniów jednocześnie przebywających na świetlicy nie może być większa niż  25 osób.

§ 21.

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia w szkole ciepłego posiłku (ewentualnie napoju).

2. Posiłki (zupa) i napoje udostępniane są odpłatnie w wysokości kosztów produktów.

3. Dla realizacji swych celów szkoła prowadzi :

a) salę gimnastyczną,

b) boisko,

c) archiwum,

d) szatnię i wydzielone miejsce na korytarzu w szkole podstawowej,

e) salkę do ćwiczeń korekcyjnych,

f) pomieszczenie  do zajęć logopedycznych i spotkań z pedagogiem szkolnym,

g) świetlicę,

h) plac zabaw „Radosna Szkoła”,

i) ścieżkę edukacyjną „Atrakcje Turystyczne Okolic Brzeźna Szlacheckiego”.

 

§ 22.

Pracownicy szkoły nie będący nauczycielami wykonują zadania zgodnie z odrębnymi przepisami (zakresy obowiązków określa dyrektor).

 

 

ROZDZIAŁ VI

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW.

 

§ 23.

Zasady rekrutacji do szkoły określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ VII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

§ 24.

Uczeń ma prawo do :

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej,
 2. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania godności własnej,

 1. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swej pracy,
 2. swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących,

życia szkoły oraz religii, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

 1. pomocy ze strony nauczyciela przedmiotu w przypadku trudności w nauce oraz do rozwijania zainteresowań i zdolności,
 2.  jednokrotnego warunkowego powtarzania nauki w całym cyklu edukacyjnym w przypadku, otrzymania oceny niedostatecznej z jednego przedmiotu,
 3. odpoczynku w czasie przerw pomiędzy lekcjami oraz w okresie ferii międzysemestralnych i świątecznych; na okres ferii nie zadaje się pisemnych prac domowych,
 4. informowania z wyprzedzeniem przynajmniej jednego tygodnia o terminie i zakresie pisemnych prac sprawdzających wiadomości, trwających jedną godzinę lekcyjną. Praca musi być odnotowana w dzienniku lekcyjnym co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu dnia nauki może odbywać się tylko jeden całogodzinny sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż  trzy. Uczeń ma prawo  do otrzymania informacji o wyniku sprawdzianu w ciągu   dwóch tygodni od jego napisania.  Kartkówki trwają do 15 minut i mogą      obejmować materiał z  trzech ostatnich lekcji,         
 5. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki oraz sprzętu sportowego podczas lekcji oraz poza zajęciami szkolnymi, po uzgodnieniu z nauczycielami odpowiedzialnym za udostępnianie pomieszczeń, sprzętu lub pomocy dydaktycznych,

10. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządu uczniowskiego,

11. korzystania z pomocy stypendialnej (lub doraźnej ), zgodnie z odrębnymi przepisami,

12. korzystania z pomocy  psychologiczno – pedagogicznej,

13. korzystania z zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć religii, etyki, zajęć podtrzymujących tożsamość narodową, językową, etniczną , kulturową,

14. do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych- sukcesywnie w kolejnych latach,

15. reprezentowania szkoły na zewnątrz.

 

§ 25.

OBOWIĄZKI UCZNIA.

Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły,
 2. postępować zgodnie z przyjętymi normami społecznymi, dbać o dobre imię i poszanowanie tradycji szkoły, okazywać szacunek symbolom narodowym,
 3. aktywnie uczestniczyć w uroczystościach i akcjach organizowanych przez szkołę,
 4. systematycznie uczęszczać na zajęcia zgodnie z obowiązującym planem, a nieobecności usprawiedliwiać w terminie nie przekraczającym tygodnia od dnia powrotu do szkoły. Nieobecności usprawiedliwiać może wyłącznie wychowawca na podstawie ustnego lub pisemnego oświadczenia rodzica z podaniem przyczyny nieobecności dziecka,
 1. przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających,
 2. troszczyć się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, czystość i porządek,
 3. ubierać się czysto i schludnie oraz dbać o należyty wygląd i higienę, a w szczególności:

a) ubiór nie może być wyzywający, ma zakrywać ciało – obowiązuje strój codzienny i galowy opisany  w WSO zachowania,

b) uczestniczenie w lekcjach bez makijażu, bez pomalowanych włosów i paznokci,

 1. wierzchnie okrycia (płaszcze, kurtki) uczeń pozostawia w szatni szkolnej,
 2. naprawiać wyrządzone przez siebie szkody ( sposób naprawiania szkody

określa każdorazowo dyrektor szkoły lub nauczyciel odpowiedzialny za

uszkodzony sprzęt),

10. podporządkować się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i pracownikom szkoły oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego,

11. szanować godność własną, nauczycieli, innych pracowników szkoły, koleżanek i kolegów oraz gości szkoły,

12. korzystania z telefonu komórkowego (jeśli posiada) zgodnie z zasadami:

a) w czasie lekcji telefon musi być całkowicie wyłączony i schowany w

         plecaku,

         b) zabrania się na terenie szkoły i w czasie zorganizowanych wyjazdów        wykonywania zdjęć i  nagrywania  filmów w celu cyerprzemocy i bez zgody   innych osób,

         c) dopuszcza się korzystanie z telefonu komórkowego wyłącznie w czasie   przerw,

         d) użycie przez ucznia telefonu na lekcji skutkuje wpisaniem uwagi do          dziennika. Po trzykrotnym użyciu przez ucznia telefonu na lekcjach,      nauczyciel ma prawo zabrać telefon uczniowi i oddać   go do depozytu w kancelarii.    Odebrane    urządzenie   zostaje przekazane rodzicom po osobistym przybyciu    do szkoły,

13.  dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,

14.  dbać o piękno mowy ojczystej, nie używać obraźliwych gestów,

15.  w przypadku nieobecności uzupełnić i zaliczyć materiał maksymalnie w ciągu dwóch tygodni,

16.  przybywać na zajęcia punktualnie,

17.  w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali w której odbywają się zajęcia,

18.  odrabiać prace domowe,

19.  w czasie zajęć lekcyjnych zachowywać należytą postawę i uwagę oraz nie rozmawiać z innymi uczniami,

20.  przestrzegać zakazu jedzenia, picia i żucia gumy na lekcji,

21.  niestosowania przemocy i agresji: psychicznej, fizycznej i cyberprzemocy,

22.  godnie reprezentować szkołę na zewnątrz,

23.  Zabrania się przynoszenia do szkoły przedmiotów mogących zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu oraz  materiałów  o tematyce pornograficznej.

 

§ 26.

1. Za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

a) pochwałę dyrektora szkoły,

b) nagrodę rzeczową (książkową),

2. Uczestnicy konkursów przedmiotowych oraz zawodów sportowych naszczeblu powiatu i „wyżej” mogą otrzymać nagrody książkowe.

 

§ 27.

Nieprzestrzeganie przez uczniów postanowień zawartych w Statucie szkoły

powoduje nałożenie kar dyscyplinarnych w postaci:

a) upomnienia wychowawcy,

b) upomnienia dyrektora,

c)  nagany dyrektora,

d) obniżenie oceny z zachowania.

 

  

ROZDZIAŁ VIII

 OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE, PROMOWANIE  

§ 28.

1. Załącznikami do Statutu są:

„Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania uczniów” odrębniedla klas I-III SP i dla klas IV – VI i Gimnazjum – WSO w zakresie oceny z zachowania uwzględnia udział gimnazjalistów w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Dokumenty ujęte w p. 1. opracowuje rada pedagogiczna w porozumieniu z radą rodziców i samorządem uczniowskim.

3. oceny klasyfikacyjne  śródroczne i końcowo roczne ustala się według następującej skali:

Ocena celująca – 6

Ocena  bardzo dobra – 5

Ocena dobra – 4

Ocena dostateczna – 3

Ocena dopuszczająca – 2

Ocena niedostateczna – 1

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego- także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

5. Uczeń może być zwolniony z wykonywania niektórych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach z wychowania fizycznego. Nauczyciel dostosowuje wymagania niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej.

6. Na pisemną prośbę ucznia lub rodzica uczeń otrzymuje pisemne, opisowe uzasadnienie otrzymane oceny.

7. Na  wniosek  ucznia lub jego rodzica szkoła udostępnia dokumentację dotyczącą oceniania ucznia w tym również dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego. Dokumentacja jest udostępniana w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły. Zabronione jest kserowanie i fotografowanie dokumentacji oraz wynoszenie poza obręb szkoły.

8. Nauczyciel udziela pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, oraz wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, a rodzicom także informacji o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

9. Uczeń lub rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia co do trybu wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej lub rocznej oceny zachowania nie później niż dwa dni od zakończenia zajęć rocznych.

10. W następstwie nieprzestrzegania obowiązującego porządku szkolnego przez ucznia może on zostać ukarany karą porządkową, przeniesieniem do innej szkoły lub w przypadku ucznia pełnoletniego-  skreśleniem z listy uczniów szkoły.

11. W kl. I-III szkoły podstawowej oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi, oprócz religii. W klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum obowiązuje 6-stopniowa skala ocen.

12. Rada pedagogiczna może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do kasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania , realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ, PROWADZENIA

DOKUMENTACJI, UŻYWANIA PIECZĘCI I STEMPLI.

§ 29.

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła używa pieczęci okrągłej z godłem i stempli według wzoru i zasad określonych odrębnymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ X

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE.

§ 30.

3. Uroczystościami szkoły są:

a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

b) pożegnanie absolwentów,

c) Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Święto 3 Maja,

d) Ślubowanie (I kl. SP i IG),

e) Święto szkoły (okolice 12 września),

f) Dzień Kaszubski,

g) Wigilia szkolna,

h) Przegląd Twórczości Kaszubskiej.

 

ROZDZIAŁ XI

PRZEDSZKOLE

 

§ 31.

1. Oddziały przedszkolnefunkcjonują 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).

2. Dzienny czas pracy przedszkola – 9,5 godzin (od 6.30 do 16.00),

3. skreślony

4. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców i za zgodą organu prowadzącego.

4. Dzieci przebywające w przedszkolu korzystają z dwóch posiłków: śniadania i obiadu.

5. Rodzice wnoszą następujące opłaty:

- za wyżywienie,

- na wyposażenie dzieci – materiały papiernicze, malarskie, kredki itp. (wysokość ustala nauczyciel),

- na organizację imprez i uroczystości przedszkolnych (wysokość ustala nauczyciel w porozumieniu z rodzicami).

 

 

§ 32.

CELE I ZADZNIA PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz rozporządzeniach MEN, a w szczególności:

1. wspomaga indywidualny rozwój (stopniowanie trudności w zależności od możliwości i wieku dziecka),

2. sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

3. wspiera Rodziców w rozwijaniu cech indywidualnych dzieci,

4. rozwija i wzbogaca słownictwo języka ojczystego,

5. współdziała z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną,

6. organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

7. do sprawowania opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu zobowiązani są oraz współodpowiedzialność za nie ponoszą wszyscy pracownicy przedszkola (nauczyciele, pracownik obsługi).

8. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez Rodziców bądź osobę upoważnioną.

§ 33.

ORGANY PRZEDSZKOLA

Organami Przedszkola są:

1. Dyrektor,

2. Rada pedagogiczna,

3. Rada rodziców jest wspólna dla całego Zespołu Szkół.

4. Każdy z powyższych organów ma prawo do:

wniesienia zmian do Statutu szkoły, jeśli będzie to zgodne z przepisami Ustawy i Rozporządzeń oraz posłuży dobru dzieci, swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swych kompetencji, bieżącej wymiany informacji pomiędzy nimi o podjętych decyzjach i planowanych działaniach.

5. Nauczyciele i Rodzice współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

6. Przekaz informacji odbywa się w zwyczajowo przyjętych formach tzn. zebrania z Rodzicami, rozmowy indywidualne, ogłoszenia.

§ 34.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

1. Organizacja Przedszkola określona jest każdego roku w arkuszu organizacyjnym szkoły opracowanym przez dyrektora szkoły, zatwierdzonym przez organ prowadzący i zaopiniowany przez radę pedagogiczną.

2. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności czas pracy Przedszkola, liczbę nauczycieli oraz ich przydział godzin, liczbę pracowników obsługi i administracji.

3. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami, za zgodą organu prowadzącego.

4. Maksymalna liczba dzieci w przedszkolu wynosi 20. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach (demografia), za zgodą Rady rodziców, nauczyciela i organu prowadzącego dopuszcza się przyjęcie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 23. Pierwszeństwo w przyjęciach mają dzieci z obwodu Brzeźna Szlacheckiego.

5. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o plan pracy przedszkola opracowany przez nauczycieli na podstawie zestawu programów nauczania zatwierdzonych przez MEN.

6. Organizacja pracy w ciągu dnia uwzględnia wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dziecka.

§ 35.

ZADANIA NAUCZYCIELI

1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.

2. Nauczyciel ponadto:

-odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania (poprzez realizację zajęć dydaktycznych i zabawy),

-prowadzi konsultacje ze specjalistami Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej oraz innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w tym także zdrowotną – kieruje też do nich Rodzicówwraz z dzieckiem,

-otacza indywidualną opieką każdego ze swych wychowanków i utrzymuje kontakt z ich Rodzicami w celu poznania i określenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, włączenia ich w działalność przedszkola, poprzez imprezy organizowane dla dzieci, prace społeczne na rzecz przedszkola.

§ 36.

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

1. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku określonymprzez odrębne przepisy – Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r. (zmiana 19 marca 2009 r. – Dz. U. Nr 56, poz. 458, Rozdział 2.)

2. Dziecko przebywające w Przedszkolu ma prawo do:

właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno – wychowawczo –opiekuńczego zgodnego z programem i metodyką wychowania przedszkolnego oraz możliwościami placówki,

-ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

-poszanowania jego godności osobistej,

-życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo –dydaktycznym.

 

ROZDZIAŁ XI

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 37.

1. Załącznikiem do statutu szkoły jest każdorazowo projekt organizacji pracybszkoły, przygotowany corocznie przez dyrektora, a określający organizację pracy szkoły w danym roku szkolnym.

§ 38.

1. Statut szkoły może ulec zmianie w całości lub w części.

2. Postępowanie w sprawie zmiany statutu wszczyna się na wniosek organu zarządzającego lub społecznego szkoły.

3. W przypadku zmiany ustawy wniosek w sprawie dostosowania statutu do obowiązujących przepisów ustawowych składa z urzędu dyrektor szkoły.

§ 39.

1. Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności  szkolnej:

a) organy zarządzające i społeczne szkoły,

b) nauczycieli i innych pracowników,

c) uczniów,

d) rodziców.

2. Dyrektor szkoły odpowiada za stworzenie warunków, które umożliwiają zapoznanie się ze statutem wszystkich członków społeczności szkolnej, w tym każdorazowo nowo przyjętych uczniów klas pierwszych.

 

 

§ 40.

Statut wchodzi w życie z dniem:

a)  11. 12. 1992 r. – dla Przedszkola,

b)  17. 11. 1997 r. – dla Szkoły Podstawowej,

c)  znowelizowany uchwałą rady pedagogicznej dnia 29.03.2000 r. – dla Zespołu Szkół,

d) uzupełniony (Rozdz. I, § 2, p. 3) na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 4.11.2003 r.,

e) uaktualniony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 10.10.2005 r. i przedstawiony do zatwierdzenia do organu prowadzącego,

f) zmieniony Uchwałą Nr 5 2006/2007 z dnia 10 maja 2007 r. Rady Pedagogicznej Rozdział VII § 25 p. 7 i 12,

g) zmieniony Uchwałą Nr 6 z dnia 4 lutego 2008 r. Rady Pedagogicznej Rozdział VII § 25 p.13,

h) zmieniony Uchwałą Nr 4 z dnia 15 września 2008 r. Rozdz. VII § 25 p. 13,

(skreślono mundurki, dopisano zdrowie i bezpieczeństwo),

i) uaktualniony Uchwałą Nr 2 z dnia 29 listopada 2010 r. – (pogrubiona czcionka) przedstawiono organowi prowadzącemu,

j)uaktualniony Uchwałą nr5 rady pedagogicznej z dn. 21 lutego 2012 roku  (czcionka pochyła)- opłata w przedszkolu, kontrola zarządcza, pomoc psychologiczni- pedagogiczna) przedstawiony organowi prowadzącemu,

k) uaktualniony, zmieniony  i  uzupełniony Uchwałą nr 5/2015/2016  rady pedagogicznej z dn. 21 października 2015r.