Program wychowawczy

Zespołu Szkół

im. Jana III Sobieskiego

w Brzeźnie Szlacheckim

2016/2017

 

Spis treści:

1. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego

2. Misja szkoły

3. Model absolwenta

4. Wartości wychowawcze

5. Priorytety szkoły

6. Założenia programu

7. Cele wychowawcze szkoły

8. Realizacja celów wychowawczych

 

  1. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące aktualne dokumenty:

- Konstytucja RP

- Ustawa o Systemie Oświaty

- Karta Nauczyciela

- Podstawa Programowa

- Statut Szkoły

 

 2. Misja szkoły:

Zawarta w Koncepcji Pracy Szkoły

 

 3. Model absolwenta

Zawarty w Statucie Szkoły

 

 4. Wartości wychowawcze:

- poszanowanie wartości i godności ludzkiej,

- aktywne działania na rzecz klasy, szkoły, środowiska,

- szczerość i uczciwość,

- sprawiedliwość,

- dbałość o regionalizm,

- patriotyzm,

- szacunek do języka, historii, kultury, tradycji lokalnej i narodowej,

- wrażliwość na piękno przyrody, dbałość o nią,

- ogólnoludzkie normy moralne i wartości religijne,

- doskonalenie własnej osoby,

- pomoc słabszym, chorym i potrzebującym,

- umiejętność współżycia w rodzinie, szkole,

- zdrowy styl życia,

- wykształcenie i nauka,

- kreatywność,

- odpowiedzialność,

- budowanie równowagi i harmonii psychicznej,

- kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym oraz umiejętności samodzielnej analizy wzorców i norm społecznych.

 

 5. Priorytety szkoły:

- Wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

- Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

- Propagowanie i rozwój regionalizmu.

 

 6. Założenia programu:

Szkolny Program Wychowawczy Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim scala oddziaływania wychowawcze szkoły, uczniów i rodziców.

Stanowi wytyczne do pracy dla Dyrekcji Szkoły, Pedagoga Szkolnego, wychowawców klas, nauczycieli, Samorządu Uczniowskiego, pracowników niepedagogicznych szkoły, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań.

 

7. Cele wychowawcze szkoły:

- Propagowanie i rozwój regionalizmu.

- Kształtowanie u uczniów właściwych postaw moralnych, etycznych i patriotycznych.

- Kształtowanie kultury życia społecznego, aktywności społecznej oraz umiejętności komunikowania się.

- Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w których zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu.

 

  1. REGIONALIZM

Lp.

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Termin realizacji

Uwagi

1

Wycieczki dla regionalistów według planu pracy nauczyciela regionalisty – bezpieczne wyjazdy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

nauczyciele – regionaliści,

 

jesień i wiosna

 

2

XXV Gminny Przegląd Twórczości Kaszubskiej

cała szkoła; dyrektor

maj

 

3

Powiatowy Przegląd Dorobku Twórczości Kaszubskiej (prace plastyczne, taniec)

nauczyciele – regionaliści, sztuki

kwiecień - czerwiec

 

4

Powiatowy konkurs recytatorski w Bytowie ,, Świat w legendzie zaklęty”;

Konkursy regionalne szczebla wojewódzkiego:

-konkursy recytatorskie prozy i poezji kaszubskiej ,, Rodna mowa” oraz inne organizowane przez ZKP i placówki oświatowe

-konkurs ,,Czytanie Remusa”

-udział w wojewódzkim konkursie wiedzy o Kaszubach w Luzinie

-udział w Festiwalu Kaszubskim w Lipnicy

nauczyciele - regionaliści

przygotowanie – cały rok;

konkursy – maj, czerwiec

 

5

Organizacja wycieczek dla uczniów uczęszczających na zajęcia języka kaszubskiego – bezpieczne wyjazdy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

nauczyciele-  regionaliści

cały rok

 

6

Udział w dyktandzie kaszubskim

nauczyciele - regionaliści

cały rok

 

7

Powiatowy Konkurs recytatorski w Piaszczynie ,,Twórczość Derdowskiego”

nauczyciele - regionliści

listopad - grudzień

 

8

Powiatowy Konkurs plastyczny w Piaszczynie o tematyce regionalnej

nauczyciele - regionaliści

wiosna

 

9

Nauczanie języka kaszubskiego

Ewa Świątek Brzezińska

Stanisława Bastian Brzezińska

cały rok

 

10

Tradycje kaszubskie:

- jasełka – sztuka kaszubska (prezentacja w szkole i poza)

-chodzenie z gwiazdką (Brzeźno Szlacheckie)

-udział w przeglądzie zespołów kolędniczych (GOK Tuchomie)

-tematyka regionalna w literaturze i historii

- wystawy tematyczne

 

Teresa Tuszyńska

Stanisława Bastian Brzezińska

Ewa Świątek Brzezińska;

nauczyciele j.polskiego, historii, katecheci

cały rok

 

11

Szacunek do propagatorów kultury kaszubskiej (spotkania z Kaszubami, udział w występach, zajęcia gdd i wos, współorganizacja imprezy plenerowej ,,Kaszubi pod Wiedniem”)

wychowawcy; organizatorzy wycieczek, wystaw; regionaliści

cały rok

 

12

Udział w Jarmarku Świątecznym w Lipnicy i w Brzeźnie Szlacheckim

nauczyciele- regionaliści oraz chętni

grudzień

 

13

Nauczanie przedmiotu : ,,Własna historia i kultura”

Stanisława Bastian Brzezińska

cały rok w klasach V podstawowej i I gimnazjum

 

14

Obchody ,, Dnia Kaszubskiego”

wszyscy nauczyciele

kwiecień

 

15

Wieczór kaszubski : ,,Czytanie bajek i baśni kaszubskich” dla uczniów klas II-IV

Ewa Świątek Brzezińska

S. Bastian Brzezińska

Wrzesień - październik

 

16

,,Noc kaszubska” – literatura i film kaszubski dla uczniów klas V szkoły podstawowej  - III gimnazujm

Ewa Światek Brzezińska

S.Bastian Brzezińska

Wrzesień - paxdziernik

 

17

Kaszubskie ogniska – piosenki kaszubskie

Ewa Swiątek Brzezińska

S. Bastian Brzezińska

czerwiec

 

18

Zespół taneczno - wokalny

Ewa Świątek Brzezińska

S. Bastian Brzezińska

Cały rok

 

 

  1. WYCHOWANIE MORALNE, ETYCZNE I PATRIOTYCZNE

Lp.

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Termin realizacji

Uwagi

1

Lekcji wos, historii, gdd – tematyka: tolerancja, odmienność, szacunek do drugiego człowieka, uczciwość, sposoby rozwiązywania konfliktów, rodzaje norm społecznych, autorytety, tradycje lokalne, tożsamość narodowa, prawa i obowiązki nauczycielskie, szczerość, prawdomówność, sprawiedliwość, umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności, zdrowy styl życia, poszanowanie wartości i godności ludzkiej.

Cele wychowawcze:

- tworzenie własnego systemu wartości opartego na wielkich tradycjach kultury i na licznych wzorcach osobowych

- dokonywanie świadomych i odpowiedzialnych wyborów o charakterze moralnym

- pogłębianie świadomości narodowej i  obywatelskiej

- kształtowanie aktywnych postaw społecznych i obywatelskich

- nauczanie szacunku dla dobra wspólnego jak i podstawy życia społecznego

- poszanowanie praw drugiego człowieka

- budzenie postawy patriotycznej wobec państwa, narodu, kultury, języka

- budzenie zdolności do empatii i ofiarności

nauczyciel wos, historii, wychowawcy

cały rok

 

2

Godzina z wychowawcą (gdd) – w planach pracy wychowawczej szczególną uwagę zwrócić na:

- bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

- propagowanie zdrowego stylu życia

- rozwijanie kompetencji czytelniczych

- przeciwdziałanie narkomanii

- propagowanie kultury osobistej, kultury spożywania posiłków

wychowawcy

cały rok

 

3

Samorząd uczniowski - samorządność

opiekunowie SU

cały rok

 

4

Lekcje języka polskiego i inne lekcje – dbałość o kulturę słowa mówionego i pisanego, upowszechnianie czytelnictwa

wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły

zawsze i wszędzie

 

5

Imprezy ogólnoszkolne (andrzejki, bal maskowy, mikołajki, Dzień Dziecka, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Ziemii)

wszyscy nauczyciele

listopad, styczeń

 

6

Spotkania okolicznościowe (dzień seniora,dzień matki)

regionaliści, wychowawcy

wrzesień, maj, czerwiec

 

7

Organizacja wycieczek

wszyscy nauczyciele, rodzice

 

 

8

Dyskoteki szkolne i klasowe

wychowawcy, opiekunowie dyskotek

wg potrzeb

 

9

 

wychowawcy, opiekunowie klas najmłodszych, opiekun pocztu sztandarowego, rodzice, media, kościół, dyrektor

zgodnie z kalendarzem szkoły i przedszkola

 

10

Zbiórki zuchowe

Żaneta Maliszewska

cały rok

 

11

Akcja ,,Sprzątanie Świata”

cała szkoła

wrzesień

 

12

Prace porządkowe wokół pomnika ,,Kaszubi pod Wiedniem” i na terenie wsi

cała szkoła

jesień, wiosna

 

13

Prawa wychowawcza na świetlicy

Urszula Dorawa

cały rok

 

14

Organizowanie wystaw tematycznych, literackich oraz plastycznych na świetlicy szkolnej i holu promujących prawidłową postawę ucznia, zdrową żywność, bezpieczeństwo uczniów, zapobieganie narkomanii i innym uzależnieniom

Urszula Dorawa

cały rok

 

15

Organizacja wystaw tematycznych i plastycznych w klasach I–II SP

nauczyciele klas I – III SP

cały rok

 

16

Współpraca w organizacjami ekologicznymi (Pro Natura, Klub Gaja)

Ewa Brachfogiel

cały rok

 

17

Udział w przedstawieniach i koncertach organizowanych w szkole

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

18

Wyjazdy do kina i teatru

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

19

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

20

Udział w gminnych obchodach rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918r. w Zapceniu

wychowawcy

listopad

 

21

Wzmacnianie działań wychowawczych w celu eliminacji wulgaryzmów wśród uczniów – częste rozmowy z uczniami o negatywnych postawach i monitorowanie złego zachowania

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

22

Włączenie rodziców w tworzenie Programu wychowawczego i Programu profilaktyki, rozwiązywanie problemów na szczeblu klasy i szkoły

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

23

Okolicznościowy apel z okazji Święta Niepodległości

nauczyciel polonista

listopad

 

24

Współorganizacja rekolekcji wielkopostnych

katecheci, wychowawcy

marzec

 

25

Współorganizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka

nauczyciele

czerwiec

 

26

Prowadzenie zajęć z zakresu biblioterapii w oddziale przedszkolnym i w klasach I – III SP

Urszula Dorawa, nauczyciele edukacji szkolnej

cały rok

 

27

Dbanie o kulturę spożywania posiłków wśród uczniów na stołówce

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

28

Organizacja wystawy fotograficznej ,,Zatrzymane w kadrze) – Brzeźno Szlacheckie i jego okolice, szkoła

Magdalena Świątek Brzezińska, wychowawcy

luty

 

 

  1. KSZTAŁTOWANIE KULTURY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ ORAZ UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKOWANIA SIE

Lp.

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Termin realizacji

Uwagi

1

Godzina z wychowawcą -  tematyka: uzależnienia, patologie, asertywność, umiejętność dyskusji, agresja, bezpieczeństwo, umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności, ogólnoludzkie normy, wartości religijne, doskonalenie własnej osoby, pomoc potrzebującym, wykazywanie inicjatyw, troska o wykształcenie i naukę, zdrowy styl życia

wychowawcy

cały rok, zgodnie z planem wychowawczym

 

2

Lekcje przedmiotowe ( kultura dyskusji, prezentowanie argumentów, obrona własnego zdania – podczas lekcji prowadzonych metodą problemową)

wszyscy nauczyciele

cały rok, zgodnie z rozkładem materiału nauczania

 

3

Działalność organizacji szkolnych ( SU, zuchy)

opiekunowie organizacji

cały rok, zgodnie z planami

 

4

Zajęcia pozalekcyjne: sportowe, komputerowe, przedmiotowe, regionalne.

opiekunowie zajęć

cały rok, zgodnie z planami

 

5

Spotkania z rodzicami

wychowawcy, dyrektor

jesień, zima, wg potrzeb

 

6

Pomoc koleżeńska w nauce

wychowawcy, nauczyciele przedmiotu, uczeń zdolny

cały rok

 

7

Kontrola zachowań dzieci i uczniów podczas przerw międzylekcyjnych

nauczyciele dyżurni, wszyscy pracownicy

cały rok

 

8

Imprezy szkolne (dyskoteki, zabawy, bale)

wychowawcy

cały rok

 

9

Wdrażanie do samorządności (organizacja SU)

opiekunowie SU

cały rok

 

10

Kształcenie umiejętności wyraża swoich myśli i spostrzeżeń na papierze (prace plastyczne, gazetki klasowe i szkolne)

nauczyciele i uczniowie

cały rok

 

11

Prace użyteczne na rzecz szkoły i środowiska

cała szkoła

jesień, wiosna

 

12

Realizacja projektu gimnazjalnego

nauczyciel, opiekun, wychowawca klasy

grudzień, maj

 

13

Spotkania, pogadanki z policjantem

nauczyciel, wychowawcy

cały rok

 

14

Spotkania z pedagogiem szkolnym

pedagog szkolny, nauczyciele wychowawcy

cały rok

 

15

Dbanie o kulturę języka (zawsze i wszędzie)

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

16

Praca nad respektowaniem norm zachowań i obowiązujących regulaminów przez uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

17

Dbanie o kulturę spożywania posiłków przez uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

18

Rozwijanie zainteresowania sportem i zdrowym stylem życia w ramach dnia ,,Żyjmy zdrowo na sportowo”

Lucjan Wnuk Lipiński

Teresa Tuszyńska

maj/czerwiec 2017

 

19

Współpraca z policjantem w celu przygotowania uczniów klasy IV do egzaminu na kartę rowerową

Grażyna Cimińska

cały rok

 

20

Przygotowanie uczniów do gminnego turnieju ,,Prewencja ale inaczej”

Lucjan Wnuk Lipiński

maj

 

21

Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu. Kształcenie umiejętności  i  zauważania potrzeb innych w swoim środowisku

wszyscy nauczyciele

cały rok