SZKOLNY PROGRAM

PROFILAKTYKI

 

Zespołu Szkół

im. Jana III Sobieskiego

w Brzeźnie Szlacheckim

 

Wrzesień 2016

WSTĘP

 

         Profilaktyka to ogół działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi. Celem działalności profilaktycznej jest zapobieganie negatywnym stanom rzeczy zarówno tym, które dopiero mają zaistnieć, jak i tym, które w postaci zalążkowej już istnieją. W wychowaniu, podobnie jak w innych dziedzinach życia, powinien skutecznie funkcjonować odpowiedni system działań racjonalnych, zapobiegających występowaniu i rozpowszechnianiu się zjawisk niepożądanych.

         Profilaktyka prowadzona w szkołach jest profilaktyką I – go stopnia, obejmuje działania wspomagające intelektualny, emocjonalny i społeczny rozwój ucznia. Jej model jako główny cel zakłada promocję zdrowia, a nie jak w modelu tradycyjnym – zwalczanie patologii.

Szkolny Program Profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły. Działania profilaktyczne stanowią zatem jednocześnie część działań wychowawczych i się wzajemnie uzupełniają.

         Formą oddziaływań profilaktycznych jest dialog i aktywne uczestnictwo uczniów w zajęciach. Oddziaływania powinny mieć charakter systematyczny i dotyczyć wszystkich środków uzależniających (również leków, zaburzeń odżywiania, Internetu i innych). Równie ważnym elementem działań profilaktycznych jest zapobieganie agresji i przemocy.

         Program profilaktyczny został sporządzony z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, oczekiwań rodziców i potrzeb uczniów wyrażonych w badaniach ankietowych oraz możliwości szkoły i jej pracowników. Działania profilaktyczne są prowadzone we współpracy z instytucjami zewnętrznymi: GOPS, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Policją i Sądem Rodzinnym.

 

CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

 • Polepszenie stanu bezpieczeństwa i zdrowia dzieci
 • Przeciwdziałanie narkomanii.
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystywania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i przeciwdziałania agresji
 • Dostarczanie dzieciom wiedzy z zakresu ochrony zdrowia i środowiska
 • Dostarczenie dzieciom wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania

Aby zrealizować wyżej wymienione cele wyszczególniono w nim cztery moduły dotyczące:

 • Przeciwdziałania agresji
 • Ochrona środowiska
 • Ochrona zdrowia
 • Bezpieczeństwo dzieci

Wszystkie moduły programu są dostosowane do czterech grup wiekowych:

 • Oddziały przedszkolne
 • Uczniowie nauczania zintegrowanego
 • Uczniowie klas IV– VI
 • Uczniowie klas I – III gimnazjum

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU

 • Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi na terenie szkoły
 • Edukacja rodziców
 • Współpraca z dzielnicowym, lekarzem, pielęgniarką i strażakiem
 • Kontrola zabaw dzieci
 • Promowanie wzorowych zachowań
 • Promowanie zdrowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia
 • Prace na rzecz przyrody i naszej wsi
 • Udział uczniów w różnych konkursach i akcjach związanych z ochroną naszego zdrowia i otaczającej nas przyrody
 • Poznanie zasad bezpiecznego użytkowania komputera  i niektórych sprzętów elektronicznych w domu.
 • Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • Poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • Poznanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy
 • Niebezpieczeństwa grożące dzieciom
 • Zapoznanie z ogólnymi zasadami i podstawowym sprzętem ochrony przeciwpożarowej
 • Zdobycie umiejętności rozpoznawania i odczytywania znaków powszechnej informacji i BHP znajdujących się w naszym otoczeniu
 • Zdobycie umiejętności przestrzegania znaków i sygnałów stosowanych w wypadku zagrożeń
 • Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego
 • Dostarczenie informacji na temat zgubnych skutków używania papierosów, alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych oraz ukazanie zagrożeń wynikających z sięgania po te środki
 • Wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia
 • Poznanie możliwości zdrowego życia, które daje radość i satysfakcję
 • Organizacja wycieczek i wyjazdów na basen
 • Prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych

 

CELE SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE W KOLEJNYCH ETAPACH NAUCZANIA

 

CELE SZCZEGÓŁOWE DLA I ETAPU (oddziały przedszkolne 3,4,5,6 latki)

 

Dziecko przedszkolne:

 

 •    Potrafi nawiązać właściwe relacje z kolegami w przedszkolu,
 •    Potrafi współdziałać w grupie przedszkolnej,
 •    Przestrzega ,,regulaminu przedszkola”,
 •   Potrafi właściwie reagować na agresję wokół siebie,
 •   Wie, w jakich sytuacjach powiedzieć ,,nie”,
 •   Zna i przestrzega podstawowe nawyki higieniczne,
 •  Zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa na drodze, w szkole i w domu,
 •  Wie, że w każdej sytuacji może liczyć na wsparcie i pomoc nauczyciela – potrafi się o nią zwrócić,
 •  Zna podstawowe zasady właściwego odżywiania się.

CELE SZCZEGÓŁOWE DLA I ETAPU (uczniowie kl. 1 – 3 szkoły podstawowej)

Uczeń:

 

 •   Potrafi nawiązać właściwe relacje z kolegami,
 •   Potrafi współdziałać w grupie klasowej,
 •  Przestrzega ,,regulaminu klasowego,
 •  Potrafi właściwie reagować na agresję wokół siebie,
 •  Wie, w jakich sytuacjach powiedzieć ,,nie”,
 •  Wie, że zdrowiu szkodzi picie alkoholu i palenie tytoniu,
 •  Zna i przestrzega podstawowe nawyki higieniczne,
 •  Zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa na drodze, w szkole i w domu,
 •  Wie, co to jest i do czego służy Internet i telefon komórkowy,
 •  Wie, że w każdej sytuacji może liczyć na wsparcie i pomoc nauczyciela – potrafi się o nią zwrócić.

CELE SZCZEGÓŁOWE DLA II ETAPU (uczniowie kl. 4 – 6 szkoły podstawowej):

 
 
Uczeń:
 
 •  Przestrzega ,,regulaminu klasowego” zawierającego normy dobrego zachowania,
 •   Zna prawa i obowiązki regulujące współżycie w grupie,
 •  Umie nazywać uczucia, radzić sobie z własnymi negatywnymi emocjami,
 •  Wie, co to jest przemoc i potrafi jej przeciwdziałać,
 •  Wie, gdzie szukać pomocy w razie problemów,
 •  Potrafi unikać niebezpiecznych miejsc i ludzi, zagrażających jego zdrowiu,
 •  Potrafi dokonywać właściwych wyborów, szanuje i dba o mienie szkoły,
 •   Wie, jakim zagrożeniem dla zdrowia są narkotyki, środki psychoaktywne, alkohol i palenie tytoniu,
 •  Zna i stosuje zasady zdrowego stylu życia, odżywiania się,
 • Umiejętnie i z rozwagą korzysta ze współczesnych środków przekazu informacji: Internet, telefon komórkowy, telewizja,
 •  Zna i stosuje zasady tolerancji.
CELE SZCZEGÓŁOWE DLA ETAPU III (uczniowie gimnazjum)
 
 
Uczeń:
 
 • Potrafi samodzielnie dokonywać mądrych wyborów, zna swoje mocne i słabe strony,
 •  Wie, że uzależnienie od alkoholu, narkotyków, dopalaczy jest zagrożeniem dla życia,
 •   Wie, że alkohol, narkotyki, środki psychoaktywne są przyczyną przestępczości wśród nieletnich,
 •   Wie, co to jest przemoc, umie radzić sobie z własną agresją,
 •   Potrafi unikać niebezpiecznych miejsc i ludzi zagrażających jego życiu (sekty),
 •  Jest asertywny, potrafi w sytuacjach zagrażających jego zdrowiu lub życiu powiedzieć ,,nie”,
 •   Zna zagrożenia związane z Internetem i telefonią komórkową oraz potrafi ich unikać,
 •  Czynnie uprawia sport,
 •  Przestrzega i propaguje zdrowy styl życia,
 •  Zna i stosuje zasady tolerancji,
 •  Służy wsparciem i pomocą uczniom młodszym i słabszym.

FORMY REALIZACJI PROGRAMU

UCZNIOWIE:

 • Warsztaty;
 • Pogadanki;
 • Zajęcia integrujące zespół klasowy;
 • Wykłady na przedmiotach – WOS, historia i społeczeństwo, edukacja i bezpieczeństwo, informatyka;
 • Indywidualne porady;
 • Przedstawienia teatralne;
 • Prezentacje multimedialne, filmy profilaktyczne;
 • Konkursy szkolne i turnieje;
 • Badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
 • Dostarczenie wiedzy i umiejętności w ramach zajęć edukacyjnych prowadzonych metodami aktywnymi;
 • Organizowanie spotkań ze specjalistami z dziedzin związanych z profilaktyką;
 • Zawody sportowe.

RODZICE:

 • Pedagogizacja rodziców w ramach zebrań klasowych i ogólnych;
 • Konsultacje;
 • Indywidualne porady;
 • Wywiady środowiskowe.

NAUCZYCIELE:

 • Konsultacje w ramach powołanych zespołów;
 • Warsztaty i prelekcje;
 • Analizowanie i diagnozowanie sytuacji wychowawczej szkoły;
 • Kompetencja i właściwe przygotowanie nauczycieli do zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom patologicznym (szkolenia, samodoskonalenie).

Zadanie

Formy działania

Narzędzia

Odpowiadający za realizację zadania

Termin

Efekty działań

Przeciwdziałanie

agresji

 

Praca wychowawcy i nauczycieli,

realizacja godzin wychowawczych

Rozmowy, pogadanki

Prace plastyczne

Wspólne redagowanie regulaminów

Wychowawca klasy

Nauczyciele

Cały rok

 • Wyeliminowanie agresywnych postaw wśród uczniów i  cyberprzemocy.
 • Uzyskanie wzajemnego szacunku względem siebie
 • Wykształcenie właściwych postaw i relacji między uczniami
 • Uświadomienie uczniów o konsekwencjach agresywnego zachowania z punktu widzenia prawa
 • Uświadomienie rodziców o konsekwencjach agresywnego zachowania u dzieci i  stosowania cyberprzemocy.
 • Poznanie różnych  sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.

 

Edukacja rodziców-

pojęcie agresji i

jej przejawy

pogadanka

Wychowawca klasy

Wywiadówka szkolna

Spotkania z

dzielnicowym

Pogadanka z dzielnicowym dotycząca konsekwencji agresywnego zachowania się z punktu widzenia prawa

Wychowawca klasy

Według potrzeb

Kontrola zabaw

w czasie przerw

Punktualne i aktywne pełnienie dyżurów  przez nauczycieli

Nauczyciel dyżurujący

Cały rok

Promowanie

wzorowych zachowań

 

 

 

 

Ocena z zachowania,

pochwała na apelu, list do rodziców, pochwała w dzienniku lekcyjnym

 

 

Wychowawca klasy, dyrektor szkoły, nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie

 agresji

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport przeciw

agresji

 

Działalność UKS „Zryw Brzeźno”, prowadzenie zajęć SKS

 

Nauczyciel wychowania fizycznego

Cały rok

 

 • Uświadomienie  uczniom znaczenia tradycji i historii oraz kształcenie postawy odpowiedzialności
 • Wyuczenie  właściwych zabaw i gier  uczniów młodszych klas.

Dzień Działań

Przeciwko Agresji

Plakaty z hasłami           (w różnych językach) związanymi      z ideą dnia,

Apel wychowawczy i inne formy

 

Wychowawcy klas, dyrektor szkoły, nauczyciele

luty

 

 

Według potrzeb

 

Spotkania z panią

pedagog szkolną

 

Pogadanka

Konfrontacja

 

Pedagog szkolny

Według potrzeb cały rok

Zachęcanie do

spędzania przerw

na boisku

i organizowanie zabaw

 

 

Rozmowa z uczniami na godzinie wychowawczych

Nauczanie zabaw i gier w klasach młodszych

 

Wychowawcy klas młodszych

i nauczyciel świetlicy

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Rozmowy, pogadanki, prace plastyczne, plakaty

 

 

Wychowawcy

Cały rok

Ochrona

 środowiska

Realizacja programu

w klasach I – III SP

i na godzinach

wychowawczych w klasach starszych

Plany wychowawcze, wycieczki, prace plastyczne

Wychowawca klasy

Organizatorzy wycieczek

Cały rok

 • Uczeń szanuje pracę drugiego człowieka
 • Uczeń ma poczucie odpowiedzialności za najbliższe środowisko przyrodnicze
 • Uczeń posiada nawyk segregowania odpadów
 • Uczeń wie jak zachować się w czasie obcowania z przyrodą posiada świadomość ekologiczną i ochroniarską
 • Uczeń wie jakie znaczenie ma przyroda dla fizycznego i psychicznego zdrowia człowieka
 • Uczeń bierze aktywny udział w akcji ,,Sprzątanie Świata”
 • Uczeń uczęszcza na edukację ekologiczną

Prace na rzecz

środowiska

 

Prace na terenie wsi i szkoły

Nauczyciele

Według potrzeb

Opieka nad

roślinami

 

Kwiaty w salach lekcyjnych

Wychowawca i uczniowie

Cały rok

Prowadzenie zajęć

edukacji ekologicznej

w szkole podstawowej

 

Realizacja programu

Nauczyciel nauczający

Cały rok

Udział w akcji

,,Sprzątanie Świata”

 

 

 

 

Współpraca z UG i Nadleśnictwem

Sprzątanie przydzielonych rejonów.

Segregowanie odpadów.

Cała szkoła

W ustalonym terminie

Obchody Dnia

Ekologa

 

 

 

 

 

Przedstawienie przyrodnicze

 

 

 

 

 

Nauczyciel biologii nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego

W ustalonym terminie

 

 

 

 

Edukacja włączająca

uczniów

niepełnosprawnych

 

 

Współpraca z pielęgniarką szkolną, pogadanki na godzinach wychowawczych, godziny wychowania fizycznego

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

 

Ochrona

zdrowia

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z lekarzem i  pielęgniarką szkolną.

Plansze pierwszej pomocy przedmedycznej na korytarzu szkolnym. Program komputerowy ,,Pierwsza Pomoc”

 

Wychowawcy

klas

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Wykształcenie nawyków higieny osobistej
 • Dostarczenie informacji na temat zgubnych skutków używania papierosów, alkoholu i narkotyków
 • Właściwe organizowanie czasu nauki i odpoczynku
 • Zdobycie umiejętności pływania
 • Poprawa rozwoju fizycznego ucznia
 • Uświadomienie uczniów o  szkodliwość hałasu.
 • Uczeń zna zasady pierwszej pomocy.
 • Uczeń bezpiecznie postępuje z komputerem.
 • Bezpieczne uprawianie sportu
 • Uczeń dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Uczeń dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz iii iii.

Zdrowe odżywianie

w szkole.

PRIORYTET

 

Dzień Wiosny

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele

Wiosna

 

 

 

 

 

 

Wychowanie dla bezpieczeństwa

 

 

Realizacja programu

 

 

 

Nauczyciel uczący przedmiotu .

 

 

 

 

 

 

 

Dbanie  o higienę, bezpieczeństwo,

zdrowie własne i innych.

 

-Promowanie zdrowego

stylu życia.

PRIORYTET

Regulamin  oceny z zachowania,

Pogadanki na godzinach, wychowawczych

Lekcje wychowania fizycznego,

Spotkania z pielęgniarką szkolną

Wychowawca klasy

Nauczyciel uczący przedmiotu

 

Cały rok

Szkodliwość używek, środków psychoaktywnych

profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie narkomanii.

PRIORYTET

Pogadanka na godzinie wychowawczej,

wykonanie plakatów  o tematyce profilaktycznej

 

 

 

Wychowawcy klas i nauczyciele

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji przez uczniów.

pogadanka

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas i nauczyciele

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie nauczycieli i rodziców na temat dopalaczy.

pogadanka

dyrektor

XII 2015r.

Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjno-  kompensacyjnej

Tematyka  zajęć

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia

 

Cały rok

 

 

 

Profilaktyczne zajęcia logopedyczne w przedszkolu i oddziale przedszkolnym 6 latków

Tematyka  zajęć

 

Jolanta Wrycza Skoneczna

Cały rok

Działalność Klubu Wiewiórka

Plan organizacji,

gazetka szkolna

B. Tuszyńska

Cały rok

Dodatkowe zajęcia sportowe i komputerowe

Tematyka zajęć

Nauczyciel wf i informatyk

Cały rok

Wyjazdy na basen

Nauka pływania,

gry i zabawy w wodzie

Wychowawcy klas i nauczyciele

w ustalonym terminie

Organizowanie wycieczek  pieszych i rowerowych

oraz biwaków klasowych

Program wycieczki

Wychowawcy klas i nauczyciele

w ustalonym terminie

 

 

Organizacja Dnia Ciszy

Transparenty, plakaty

 

 

Nauczyciel przyrody

w ustalonym terminie

 

 

 

 

 

 

Bezpie-

czeństwo

Zapoznawanie  ze znakami  powszechnej informacji.

Plan i drogi ewakuacyjne,

 

Dyrektor szkoły

W ustalonym terminie

 • Uczeń zna regulaminy obowiązujące na terenie szkoły i je przestrzega
 • Uczeń zna  plany i drogi ewakuacyjne na terenie szkoły i wie jak zaczadza się w czasie alarmu
 • Uczeń zna skutki zabaw z ogniem i prądem
 • Uczeń zna podstawowe środki gaśnicze i przyczyny powstawania pożarów , wie jak zachować się w czasie pożaru
 • Uczeń  potrafi bezpiecznie zachowywać się na wycieczce
 • Uczeń zna zasady bezpiecznego używania sprzętów w gospodarstwie domowym
 • Uczeń potrafi bezpiecznie poruszać się po drodze i w szkole oraz na boisku, wyposażony jest w elementy odblaskowe.
 • Uczeń organizuje bezpieczne i kulturalne zabawy podczas przerw
 • Uczeń zna podstawowe środki gaśnicze i przyczyny powstawania pożarów , wie jak zachować się w czasie pożaru

Ochrona przeciwpożarowa, a przyczyny pożarów

Rozmowy w klasach. Wybranie ucznia wyprowadzającego.

Próbny alarm

Spotkanie ze strażakiem.

Dyrektor szkoły

wychowawca

W ustalonym terminie

 

 

Wdrażanie do bezpieczeństwa  i higieny pracy

Pogadanka, demonstracja, regulaminy szkoły

Wychowawcy klas i nauczyciele nauczyciel zajęć technicznych

Cały rok

Organizowanie bezpiecznych wycieczek

Regulamin zachowania się na wycieczkach

Organizator wycieczki i opiekunowie

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Ukazanie dzieciom zagrożeń i niebezpieczeństw w szkole, w domu i w gospodarstwie domowym

Pogadanka w klasach, pogadanka z policjantem,

konkursy plastyczne

Pogadanki z zakresu właściwego zachowania i obchodzenia się z obcym zwierzęciem.

Wychowawcy klas

nauczyciele

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Cały rok

 

 

 

Według potrzeb

Bezpieczne poruszanie się po drodze i w szkole

 

 

 

 

 

 

Pogadanka, wycieczka, tematyka godzin wychowawczych,

zajęcia z wychowania komunikacyjne,

spotkanie klasy I SP z Policjantem

 

Wychowawcy klas, nauczyciel wychowania komunikacyjnego

Nauczyciele dyżurujący

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Organizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz sportowych

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy, inni nauczyciele uczący w kl. I

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

PRIORYTET

Współpraca z pielęgniarką szkolną, pogadanki na godzinach wychowawczych, godziny wychowania fizycznego

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok