Regulamin przyznawania stypendium

 A.     Prawo do ubiegania się o stypendium mają uczniowie klas: IV – po pierwszym semestrze, V, VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim oraz absolwenci kontynuujący naukę w szkołach ponadgimnazjalnych

B.     Kryteria otrzymania stypendium:

  • średnia ocen 4,50 za semestr, co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz uzyskania tytułu finalisty lub laureata w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub
  • średnia ocen 4,50 za semestr, co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatu i wyżej (2 dyplomy imienne – 1,2,3 miejscu lub 1 dyplom imienny na szczeblu powiatu – 1,2,3 miejsce oraz 1 dyplom w konkurencjach zespołowych na szczeblu wojewódzkim – 1,2,3 miejsce) lub
  • średnia ocen 5,00 za semestr, wzorowe zachowanie oraz osiągnięcia w konkursach artystycznych na szczeblu powiatu i wyżej (2 dyplomy – 1,2,3 miejsce).

C.      Wnioski o nagrody wraz z uzasadnieniem mogą składać: uczniowie, rodzice ucznia (prawni opiekunowie), nauczyciele – wychowawcy lub dyrekcja szkoły.

D.     Do wniosku należy dołączyć poświadczenia uzyskanych osiągnięć (m.in.: zaświadczenie dyrektora szkoły, zaświadczenie wychowawcy z pieczątką szkoły dotyczące ocen, poświadczone kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dowodów).

E.      Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do dyrektora Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim w celu zaopiniowania przez Komisję Stypendialną – do 15-go września lub do 15-go marca każdego roku.

F.      Komisja Stypendialna składa się z pięciu osób (nauczyciele i rodzice).

G.     Komisja rozpatruje wnioski do końca września i do końca marca każdego roku. Przyznanie stypendium odbywa się w głosowaniu jawnym, większością głosów.

H.     Wysokość stypendiów:

  • za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych: 300 zł,
  • za osiągnięcia w sporcie: 200 zł,
  • za osiągnięcia w konkursach artystycznych: 200 zł

I.        Stypendia wypłacane będą jednorazowo na okres półroczny

J.       Stypendysta odbiera stypendium w obecności rodzica (prawnego opiekuna)